Szukaj

Zaloguj

Zaloguj się

Jesteś nowym klientem?

Zarejestruj się

Szukaj

Zaloguj

Zaloguj się

Jesteś nowym klientem?

Zarejestruj się
Strona Główna/Regulamin konferencji FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Regulamin konferencji FABRYKA PRZYSZŁOŚCI 2024

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady Uczestnictwa oraz Rejestracji Uczestnictwa w Konferencji pod nazwą: ,,Fabryka Przyszłości” (dalej: ,,Konferencja” lub ,,Wydarzenie”), która odbędzie się w dniu 12.06.2024  w Nowej Wsi, gm. Wiskitki, Hotel Santa Natura. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób biorących udział w Konferencji
 2. Konferencja organizowana jest przez MPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Heleny Szafran 6, 60-693 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000928050, NIP 7812026909, REGON 520261703, o kapitale zakładowym w wysokości: 6 000,00 zł zwana dalej „Organizatorem”.
 3. W ramach Konferencji odbędą się wykłady merytoryczne, prelekcje zaproszonych ekspertów z branży oraz networking biznesowy. Program Konferencji dostępny jest pod linkiem: https://production-manager.pl/wydarzenia/nadchodzace-wydarzenia/production-4-0/
 4. Kontakt z Organizatorem odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: info@production-manager.pl;
  2. pod numerem telefonu: +48 61 30 70 226.
 5. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Uczestnik – osoba fizyczna, która zgłosiła chęć uczestnictwa w Konferencji, dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji poprzez Formularz rejestracji oraz kupiła Bilet na Konferencję;
  2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem: www.production-manager.pl.
 6. Regulamin stosowany jest odpowiednio także do prelegentów, którzy podczas Konferencji wygłoszą prelekcję na temat wybrany przez Organizatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Konferencji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu www.production-manager.pl, dostępnego na stronie Serwisu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu www.production-manager.pl, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin Konferencji.
 8. Wyrazy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie Konferencji mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu Internetowego www.production-manager.pl.
 9. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.production-manager.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zakupu Biletów się na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu.
 2. Organizator może weryfikować zgłoszenia, w celu określenia przynależności branżowej uczestników, a także decydować o wpuszczeniu danego uczestnika na Konferencję.
 3. Bilety są wydawane Uczestnikom na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu.
 4. Uczestnik może dokonać zakupu Biletu do wyczerpania miejsc.

III. UDZIAŁ W KONFERENCJI

 1. Uczestnik może przekazać swój Bilet wskazanej osobie, o czym należy poinformować Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: info@production-manager.pl, najpóźniej 3 dni robocze przed terminem Konferencji. Zmiana danych na Bilecie jest nieodpłatna.
 2. Rezygnacja lub skreślenie z listy Uczestników Konferencji może nastąpić w sytuacji, gdy Uczestnik nie stosuje się do zapisów niniejszego Regulaminu lub złoży rezygnację w formie e-mail wysłanej na adres: info@production-manager.pl, najpóźniej 10 dni roboczych przed terminem Konferencji.
 3. W przypadku nieodwołania uczestnictwa i niewzięcia udziału w Konferencji, Przedsiębiorca reprezentowany przez Uczestnika jest zobowiązany ponieść pełne koszty związane z udziałem w Konferencji. W przypadku nieodwołania uczestnictwa Biletów bezpłatnych, uczestnik nie będzie mógł zarejestrować się na kolejne dwa bezpłatne wydarzenia organizowane przez Organizatora.
 4. Organizator może dokonać zmiany kolejności wystąpień z ważnych powodów.
 5. Organizator może zmienić miejsce organizacji Konferencji z ważnych powodów, o czym poinformuje Uczestników za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji oraz na stronie Serwisu Internetowego www.production-manager.pl. Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konferencji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie miejsca organizacji Konferencji.
 6. Ważne powody, o których mowa w ppkt. 4 i 5 stanowią w szczególności:
  • zdarzenia w szczególności wynikające z warunków atmosferycznych, awarii, zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, przerwy w dostawach energii elektrycznej;
  • opóźnień i spóźnień prelegentów występujących podczas Konferencji;
  • okoliczności, które nie pozwalają Organizatorowi zorganizować Wydarzenia w miejscu określonym w programie Konferencji, które ze względów, sanitarnych, prawnych lub innych zagrażających zdrowiu lub życiu Uczestników.
 7. Uczestnik Konferencji w trakcie Konferencji kieruje się wskazówkami oraz zaleceniami Organizatora, w tym zobowiązany jest do zachowania zgodnie z przekazanymi mu przepisami porządkowymi oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Uczestnik niestosujący się do poleceń i uwag, o których mowa w zdaniu poprzednim może zostać poproszony o opuszczenie Konferencji.
 1. Przebieg Konferencji może być rejestrowany w formie fotografii i filmów przez Organizatora lub podmioty zewnętrzne działające na zlecenie Organizatora.
 2. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP.
 3. Organizator może odwołać Wydarzenie, z ważnych przyczyn z jednoczesnym zwrotem kosztów opłaconych Biletów. Informacja o odwołaniu Wydarzenia jest przekazywana każdorazowo za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Uczestnika, podany podczas składania Zamówienia na Bilet.
 4. Za ważne przyczyny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się:
  • zdarzenia, które powodują, że zorganizowanie Wydarzenie stało się niemożliwe, w szczególności warunki atmosferyczne, awarie, zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, przerwy w dostawach energii elektrycznej;
  • wprowadzenie przepisów prawnych zabraniających organizacji Wydarzenia, w szczególności ze względu na zagrożenie epidemiologiczne;
  • nieosiągnięcie minimalnej wymaganej liczy Uczestników.
 5. Minimalna wymagana liczba Uczestników jest określona każdorazowo na stronach internetowych Serwisu, w opisie Wydarzenia.

IV. PRAWA AUTORSKIE, WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Uczestnik Konferencji na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyraża zgodę na:
  1.  utrwalenie przez Organizatora wizerunku Uczestnika poprzez udostępnienie zdjęć lub filmów zawierających wizerunek Uczestnika na stronach internetowych prowadzonych Organizatora oraz na zamieszczenie ich w materiałach promocyjnych i informacyjnych;
  2.  korzystanie przez Organizatora ze zdjęć lub filmów zawierających wizerunek Uczestnika, zarówno w całości, jak i w dowolnym fragmencie, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania, na następujących polach eksploatacji:
 • a) utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy dowolną techniką na wszelkich nośnikach obrazu, dźwięku, obrazu i dźwięku;
 • b) wprowadzanie do obrotu,
 • c) publiczne udostępnianie,
 • d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowych, Internetu i sieci telekomunikacyjnych,
 • e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • f) wystawienie, wyświetlenie,
 • g) wypożyczenie, najem, dzierżawa nośników.

2.  Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o formie, miejscu i czasie rozpowszechnienia wizerunku Uczestnika oraz zestawienia z innymi wizerunkami.

3. Zgoda, o której mowa w ppkt 1 powyżej  nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, jednak wizerunek może być rozpowszechniany wyłącznie w sposób nienaruszający dóbr osobistych – w szczególności poprzez przedstawianie w negatywnym świetle, w sposób obraźliwy, obsceniczny lub zniesławiający, który może naruszać dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Organizator może przenieść wskazane wyżej uprawnienia na podmioty trzecie, jak również upoważnić podmioty trzecie do korzystania z wyżej wymienionych uprawnień.

4. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora lub wskazanych przez niego osób.

5. Uczestnik nie może rejestrować obrazu ani dźwięku podczas Konferencji, a także umożliwiać osobom trzecim śledzenia przebiegu Konferencji, bez uprzedniej zgody Organizatora.

6. Konferencja, programy Konferencji, materiały szkoleniowe prelegentów oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas Konferencji, udziela Użytkownikowi na czas nieokreślony, nieodpłatnej i niewyłącznej Licencji do korzystania z Kursów (dalej zwanej: „Przedmiotem Licencji”).

7. Usługodawca udziela Użytkownikowi Licencji do korzystania programów Konferencji, materiałów szkoleniowych i wszelkich innych utworów prezentowanych podczas Konferencji (dalej jako: „Przedmiot Licencji”) udziela Uczestnikowi na czas nieokreślony, nieodpłatnej i niewyłącznej Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji tylko na następującym polu eksploatacji obejmującym wykorzystywanie Przedmiotu licencji do własnego użytku.

8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.

9. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie Przedmiotu Licencji w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. Organizator może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Organizatora oraz innych Uczestników.

 

V. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje Uczestnik może zgłaszać Organizatorowi pisemnie na adres: info@production-manager.pl.
 2. W reklamacji Uczestnik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Organizator zobowiązują się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Organizatorzy wezwą Uczestnika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Uczestnika.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Organizatorów jest zabronione.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, będącym Przedsiębiorcą, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego www.production-manager.pl zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Fabryka Przyszłości